Notisarkiv

Consortis deltar i Marintekniskt Forums kick-off för miljödeklarationer på båtar
I samband med seminarier i december 2009 med båtbranschen om en kommande miljödeklaration har Consortis deltagit som expertföretag.
Consortis bidrag var att visa på omvärldsfaktorer, behov och möjligheter med insamling och återvinning av båtar samt att visa hur en miljödeklaration kan användas till att styrka båtbranschens konkurrenskraft.

Consortis och Båtskroten provskrotar fritidsbåtar
Consortis och Båtskroten har inlett ett pilotprojekt för att ta fram miljömässigt korrekt processer för omhändertagande av uttjänta båtar.
Resultatet kommer att användas för att kvalitetssäkra Båtskrotens verksamhet och för att ge underlag att bedöma återvinningskostnader, bland annat för försäkringsbolag.
Anders Sverkman har mer information.

Examensarbete presenteras
Rebecca Källström har nu slutfört sitt examensarbete på Handelshögskolan i samarbete med Consortis. Arbetet heter Finansiella Garantier-
En möjlighet att säkerställa miljömässigt omhändertagande av uttjänta produkter och kommer att presenteras under hösten 2009.

Consortis utbildar vindkraftprojektörer
Vid två tillfällen under september 2009 har Consortis medverkat och utbildat projektörer gällande nedmonteringsekonomi och garantier.

Garantiformer till vindkraften
Consortis har under våren 2009 på levererat en rapport innehållande rekommendationer vid tillämpning av miljöbalkens krav på ekonomisk säkerhet i samband med tillståndsprövning för etablering av vindkraft. Energimyndigheten som beställt arbetet kommer nu att gå vidare med implementeringen. Resultatet kan även användas vid arrendeavtal. För mer info, kontakt Martin Atterby.

Elisabeth Tarras-Wahlberg och professor Lars Kristoferson tar plats i Consortis styrelse
På bolagsstämman i maj 2008 valdes Elisabeth Tarras-Wahlberg, professor Lars Kristoferson, med bakgrund bland annat i WWF, samt Anders Sverkman, fd VD i Länsförsäkringar Miljö AB in i Consortis styrelse jämte omval av ordförande Ulf Lemke och VD Fredrik Ardefors. Mer info kan erhållas av Ulf Lemke.

Nya rapporter från Consortis
Consortis har tillsammans med KTH under våren 2009 analyserat producentansvaret inom husbilar och fritidsbåtar.
För mer info, kontakta Fredrik Ardefors

Consortis utbildar miljöhandläggare
Miljöprövningsdelegationen från landets länsstyrelser har i maj 2009 fått utbildning i garantiställande enligt miljöbalken av Consortis.
Kontakta Martin Atterby

Elektronikföretag väljer Consortis för WEEE-analys
Consortis genomför allt fler WEEE-analyser för att optimera sitt ansvar med producentansvar. Det gäller analys, val av insamlingssystem, finansiering mm.
Kontakta Anders Sverkman.

Consortis nedmonteringskalkyler nu genomförd på över 100 turbiner
Consortis oberoende tredjepartskalklyl är populär. Över hundra turbiner har analyserats och resultatet har stöttat projektörer, kraftbolag och andra att snabba på tillståndsprocessen och att undvika för höga krav på garantier för nedmontering.
Kontakta Anders Sverkman

Bilbranschen riskerar baksmälla
Consortis har genomfört en studie av bilföretagens exponering av ELV-direktivet. En majoritet av företagen har inte reserverat eller säkrat pengar för återvinning av de bilar man sätter på marknaden idag. Kostnaderna för återvinning kommer sannolikt att öka 1 januari 2015 då återvinningskraven ökar från 85% till 95%. Intäkterna från metallpris spås då inte räcka för att täcka kostnaderna utan det blir en resultatpåverkan som inte har adresserats då man ska komma ikapp kostnaderna.
Kontakta Anders Sverkman

Consortis rekryterar Anders Sverkman
Anders Sverkman kom närmast från Länsförsäkringar där han varit ansvarig för bolagets Återvinningsförsäkring, bland annat som VD för Länsförsäkringar Miljö.
Kontakta Fredrik Ardefors eller Anders Sverkman för mer information.

Nedmonteringskostnader kartlagda
I december 2008 levererade Consortis en rapport till Svensk Vindenergi och Energimyndigheten där aktiviteter, kostnader och intäkter vid nedmontering av vindkraftverk och återställande av platsen kartlagts. För med information, kontakta Martin Atterby.

Ny Teknik uppmärksammar Consortis
Den 3 december 2008 uppmärksammades Consortis arbete med vindkraft med en stor artikel om ”Så ska Sverige slippa vindkraftkyrkogårdar”. Artikeln handlade om de kostnader som en framtida avveckling kommer att medföra.
För mer info, kontakta Fredrik Ardefors

Consortis föreläser på KTH och Försvarshögskolan
Consortis anlitas nu regelbundet som föreläsare inom området planerad återvinning och producentansvar. Vill du också lära dig mera? Kontakta Fredrik Ardefors.

Svenska Dagbladet citerar Consortis
16 mars 2007 skrev SvD om skrotning av vindkraft och refererande till Consortis Fredrik Ardefors gällande omhändertagande av blad.
Info: Fredrik Ardefors

Consortis lanserar Producentansvarsguiden
Producentansvarsguiden fyller en lucka eftersom det saknas en samlad plats där producenter, konsumenter, myndigheter med flera kan läsa på om området och få tips om hur man kan få hjälp, säger Consortis VD Fredrik Ardefors.

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •