Riskanalys & Due Diligence

Consortis gör riskanalyser inom miljöansvarsområdet, vilket resulterar i rapporter av olika omfattning, beroende på analysens karaktär och uppdragets omfattning.

Vi går igenom företagets, fastighetsägarens eller markägarens totala riskbild avseende miljöansvar. Vi inventerar, kvantifierar och analyserar alla olika tänkbara miljöexponeringar och föreslår lösningar för att eliminera riskerna och olika tänbara lösningar för riskfinansiering.

Vi har speciell erfarenhet från vindkrafts- och gruvindustrin.

Rapporterna är ett "levande dokument" och bör kontinuerligt uppdateras, då exponeringarna ändras över tiden bl a beroende på ändrade råvarupriser, förändrad produktion, ändrad lagstiftning etc. Våra analyser och rapporter kan med fördel användas vid företagsvärdering i samband med förvärv, fusion och försäljning av företag.

Fastighets- och markägare

Om den part som har producentansvaret inte kan uppfylla detta övergår i vissa fall finansiella och operationella ansvaret för återställande till den part som upplåtit sin mark eller fastighet.

Consortis hjälper fastighets- och markägare att säkerställa belopp och garantier för att detta inte skall hända.

 

 

 

 

 

  Rådgivare inom miljö- och producentansvar, juridik, risk och försäkring   •